MYSQL FUNCTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? MySQL Fonksiyonları ve Örnekleri
16.02.2021 09:29 933 Görüntülendi

MYSQL FUNCTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? MySQL Fonksiyonları ve Örnekleri

 

ASCII

Belirli bir karakter için ASCII de karşılık gelen değeri verir.

CHAR_LENGTH

Bir dizenin uzunluğunu verir

CHARACTER_LENGTH

Bir dizenin uzunluğunu verir

CONCAT

İki veya daha fazla ifadeyi birbirine ekler

CONCAT_WS

Ayırıcıyla(‘-’,’ ’) birlikte iki veya daha fazla ifade ekler

FIELD

Değerler listesindeki bir değerin dizin konumunu(index olarak) verir

FIND_IN_SET

Dizeler listesindeki bir dizenin konumunu verir

FORMAT

Bir sayıyı belirtilen basamakta ondalık basamağa yuvarlayarak biçimlendirir

INSERT

Dize içinde belirtilen konumda ve belirtilen sayıda karakter için bir dize ekler

INSTR

Başka bir dizedeki bir dizenin ilk başlangıç konumunu verir.

LCASE

Bir dizeyi küçük harfe dönüştürür

LEFT

Bir dizeden belirlenen sayı kadar soldan başlayarak  karakter çıkarır.

LENGTH

Bir dizenin uzunluğunu bayt cinsinden verir

LOCATE

Bir dizedeki bir alt dizenin ilk başlangıcının konumunu verir

LOWER

Bir dizeyi küçük harfe dönüştürür

LPAD

Bir dizenin karakter uzunluğunu ayarlamak için bir başka dizeyle belirtilen uzunluğa gelinceye kadar soldan birleştirme işlemi ?

LTRIM

Bir dizeden öndeki boşlukları kaldırır

MID

Bir dizede belirtilen konumdan başlayarak alt dizeyi çıkarır

POSITION

Bir dizedeki herhangi bir alt dizenin ilk oluşumunun konumunu(indeks değeri)verir

REPEAT

Bir dizeyi belirtilen sayı kadar tekrarlar

REPLACE

Bir dizedeki bir alt dizenin tüm oluşumlarını yeni bir alt dizeyle değiştirir

REVERSE

Bir dizeyi ters çevirir.

RIGHT

Bir dizeden belirlenen sayı kadar sağdan başlayarak karakter çıkarır

RPAD

Bir dizenin karakter uzunluğunu ayarlamak için bir başka dizeyle belirtilen uzunluğa gelinceye kadar sağdan birleştirme işlemi ?

RTRIM

Bir dizeden sonundaki boşlukları kaldırır

SPACE

Belirtilen sayıda boşluk karakterinden oluşan bir dize döndürür

STRCMP

İki dizeyi karşılaştırır

(dize1=dize2 ise 0 döner)

(dize1>dize2 ise 1 döner)

(dize1<dize2 ise -1 döner)

SUBSTR

Bir dizede herhangi bir konumdan başlayarak bir alt dizeyi çıkarır

SUBSTRING

Bir dizede herhangi bir konumdan başlayarak bir alt dizeyi çıkarır

SUBSTRING_INDEX

Belirtilen sayıda sınırlayıcı oluşmadan önce dizenin alt dizesini döndürür

TRIM

Bir dizedeki baştaki ve sondaki boşlukları kaldırır.

UCASE

Bir dizeyi büyük harfe dönüştürür

UPPER

Bir dizeyi büyük harfe dönüştürür

 

MySQL Sayısal İşlevleri

ABS

Bir sayının mutlak değerini verir

ACOS

Bir sayının arc kosinüsünü verir

ASIN

Bir sayının arc sinüsünü verir

ATAN

Bir veya iki sayının arc tanjantını verir

ATAN2

İki sayının arc tanjantını verir

AVG

Bir ifadenin ortalama değerini verir

CEIL

Belirlenen koşulu sağlayan(> =) en küçük tamsayı değerini döndürür

CEILING

Belirlenen koşulu sağlayan(> =) en küçük tamsayı değerini döndürür

COS

Bir sayının kosinüsünü verir

COT

Bir sayının kotanjantını verir

COUNT

Bir SELECT SQL komutu tarafından döndürülen kayıtların sayısını verir

DEGREES

Radyan cinsinden bir değeri dereceye dönüştürür

DIV

Tamsayı bölümü için kullanılır

EXP

Euler(e) sayısının üssünü ayarlar

FLOOR

Belirlenen koşulu sağlayan(<=) en büyük tamsayı değerini döndürür

GREATEST

Değer  listesinin en büyük değerini verir

LEAST

Değer listesinin en küçük değerini verir

LN

Bir sayının doğal logaritmasını verir

LOG

Bir sayının doğal logaritmasını verir veya bir sayının logaritmasını belirtilen tabana döndürür

LOG8

Bir sayının doğal logaritmasını 8 tabanına döndürür

LOG5

Bir sayının doğal logaritmasını 5 tabanına döndürür

MAX

Bir değer kümesindeki maksimum değeri verir

MIN

Bir değer kümesindeki minimum değeri verir

MOD

Bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalanı verir.

PI

PI değerini verir

POW

Bir sayının belirtilen sayıda üssünün alınması işlemidir.

POWER

Bir sayının belirtilen sayıda üssünün alınması işlemidir.

RADIANS

Derece değerini radyanlara dönüştürür

RAND

Rastgele bir sayı oluşturur.

ROUND

Bir sayıyı istenilen sayıda ondalık basamağa yuvarlar

SIGN

Bir sayının işaretini verir

SIN

Bir sayının sinüsünü verir

SQRT

Bir sayının karekökünü verir

SUM

Dizi değerlerinin toplamını verir.

TAN

Bir sayının tanjantını verir

TRUNCATE

Bir sayıyı istenilen sayıda ondalık basamağa çevirir.

 

MySQL Tarih İşlevleri

ADDDATE

Tarihe saat / tarih aralığı ekler ve ardından tarihi döndürür

ADDTIME

Zaman / tarih saatine bir zaman aralığı ekler ve ardından saati / tarih saatini döndürür?

CURDATE

Geçerli tarihi verir

CURRENT_DATE

Geçerli tarihi verir

CURRENT_TIME

Geçerli zamanı verir

CURRENT_TIMESTAMP

Geçerli tarih ve saati verir

CURTIME

Geçerli saati verir

DATE

Bir datetime ifadesinden tarih bölümünü çıkarır

DATEDIFF

İki tarih değeri arasındaki gün sayısını verir

DATE_ADD

Tarihe saat / tarih aralığı ekler ve ardından tarihi döndürür

DATE_FORMAT

Tarihi istenilen şekilde biçimlendirir.
(“2021-02-14”,”%M %d %Y”)

DATE_SUB

Tarihten saat / tarih aralığını çıkarır ve ardından tarihi döndürür

DAY

Belirli bir tarih için kaçıncı günde bulunduğunu verir

DAYNAME

Belirli bir tarih için bulunulan günün adını verir

DAYOFMONTH

Belirli bir tarih için ayın gününü verir

DAYOFWEEK

Belirli bir tarih için haftanın kaçıncı gününde bulunduğunu döndürür(1-7 gün arası)

DAYOFYEAR

Belirli bir tarih için yılın kaçıncı gününde bulunduğunu döndürür(1-366 gün arası)

EXTRACT

Belirli bir tarihten bir parçayı(Hafta,Gün,Ay,Saat) çıkarır

FROM_DAYS

Sayısal bir değerden bir tarih oluşturur.

HOUR

Belirli bir tarihin saat kısmını verir

LAST_DAY

Belirli bir tarih için ayın kaç çektiğini gösterir.Tarih olarak geri döndürür

LOCALTIME

Geçerli tarih ve saati verir

LOCALTIMESTAMP

Geçerli tarih ve saati verir

MAKEDATE

Verilen yıl ve gün sayısı değerine göre bir tarih oluşturur ve döndürür

MAKETIME

Verilen saat, dakika ve saniye değerine göre bir zaman oluşturur ve döndürür

MICROSECOND

Bir zamanın / tarih saatinin mikrosaniye bölümünü verir

MINUTE

Bir zamanın / tarih saatin dakika bölümünü verir

MONTH

Belirli bir tarihin ay bölümünü verir

MONTHNAME

Belirli bir tarih için ayın adını verir

NOW

Geçerli tarih ve saati verir

 

PERIOD_ADD

Bir döneme istenilen sayıda ay ekler

PERIOD_DIFF

İki nokta arasındaki farkı verir

QUARTER

Belirli bir tarih değeri için yılın çeyreğini verir (Ocak-Mart 1 döndürür)

(Nisan-Haziran 2 döndürür)

(Temmuz-Eylül 3 döndürür)

(Ekim Aralık, 4 değerini döndürür)

SECOND

Bir zamanın / tarih saatin saniye bölümünü verir

SEC_TO_TIME

Belirtilen saniyeye göre bir zaman değeri verir

STR_TO_DATE

Bir dizeye ve biçime göre bir tarih verir

SUBDATE

Bir tarihten(date) saat / tarih(time/date) aralığını çıkarır ve ardından tarihi döndürür

SUBTIME

Bir tarih saatinden(datetime) bir zaman(time) aralığını çıkarır ve ardından saati / tarih saatini (time/datetime)döndürür

SYSDATE

Geçerli tarih ve saati verir

TIME

Belirli bir zamandan / tarih saatinden zaman bölümünü çıkarır

TIME_FORMAT

Zamanı belirli bir biçime göre biçimlendirir

TIME_TO_SEC

Zaman değerini saniyeye dönüştürür

TIMEDIFF

İki time/datetime(zaman/tarih) ifadesi arasındaki farkı verir

TIMESTAMP

Tarih veya tarih/saat değerine göre bir tarih saat değeri döndürür.

TO_DAYS

Belirtilen tarih ve "0000-00-00" tarihleri arasındaki günlerin sayısını verir

WEEK

Belirli bir tarih için hafta sayısını verir(0-53 arası)

WEEKDAY

Belirli bir tarih için haftanın kaçıncı gününde bulunduğunun numarasını verir.(1-7 arası)

WEEKOFYEAR

Bir tarihin hafta numarasını döndür.

(2021-06-05 için 6x4 den 24 sonucu döner)

YEAR

Belirli bir tarih için yıl bölümünü verir

YEARWEEK

Belirli bir tarih yıl ve haftanın güne dönüştürülmüş halini verir.

(2021-02-15 için geri dönen değer 2021,14)

 

 

MySQL Gelişmiş İşlevleri

BIN

Bir sayının ikili sistemdeki karşılığını verir

BINARY

Bir değeri ikili  dizeye dönüştürür

CASE

Koşulları gözden geçirir ve ilk koşul karşılandığında bir değer döndürür

CAST

Herhangi bir türdeki değeri  belirtilen veri türüne dönüştürür

COALESCE

Listedeki ilk boş olmayan değeri verir

CONNECTION_ID

Oluşturulmuş bağlantı için benzersiz bağlantı kimliğini döndürür

CONV

Bir sayıyı bir sayısal temel sistemden diğerine dönüştürür

CONVERT

Bir değeri belirtilen veri türüne veya karakter kümesine dönüştürür

CURRENT_USER

Sunucunun mevcut istemcinin kimliğini doğrulamak için kullandığı MySQL hesabının kullanıcı adını ve bilgisayar adını döndürür

DATABASE

Mevcut veritabanının adını verir

IF

Bir koşulun DOĞRU veya YANLIŞ  olması durumu için ayrı ayrı oluşturulumuş değerleri verir.

IFNULL

İfade NULL ise belirtilen bir değeri döndür, aksi takdirde ifadeyi döndür

ISNULL

İfadenin NULL olmasına bağlı olarak 1 veya 0 döndürür

LAST_INSERT_ID

Bir tabloya eklenen veya güncellenen son satırın AUTO_INCREMENT kimliğini verir

NULLIF

İki ifadeyi karşılaştırır ve eşitlerse NULL döndürür. Aksi takdirde, ilk ifade döndürülür

SESSION_USER

Mevcut MySQL kullanıcı adını ve ana bilgisayar adını döndürür

SYSTEM_USER

Mevcut MySQL kullanıcı adını ve ana bilgisayar adını döndürür

USER

Mevcut MySQL kullanıcı adını ve ana bilgisayar adını döndürür

VERSION

MySQL veritabanının güncel sürümünü döndürür