AV.TR, Serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortakları için alt alan adıdır.

KURALLAR

[av.tr] alt alan adının tahsisinde, başvuru sahibi ya da sahiplerinin TBB'ye kayıtlı avukat ya da avukat ortaklığı olması esastır.

Nasıl tescil edilir ?

".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup doküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur. 

".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'den gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

[av.tr] alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili başvuru ve karar mercii Türkiye Barolar Birliği‘dir. 

Bir avukatın şahsen alan adı başvurusu yapması halinde, [avukatın “soyadı” ya da “adısoyadı”].av.tr olarak tahsis edilecektir. [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Şahıs başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek 1) Av. Buket DEMİR     Örnek 2) Av. Ömer Ali AKSU
1- buketdemir.av.tr 1- omeraliaksu.av.tr 6- oaksu-1.av.tr
2- bdemir-1.av.tr 2- aliomeraksu.av.tr 7- alia.av.tr
3- bdemir.av.tr 3- omeraksu.av.tr 8- omera.av.tr
4- buketd.av.tr 4- aliaksu.av.tr 9- aksuoa.av.tr
5- demir.av.tr 5- oaaksu.av.tr 10- aksu.av.tr

Bir avukatlık bürosu adına birkaç avukatın başvuru yapması halinde, [birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Av. Bürosu başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek: Av. Buket DEMİR – Av. Yeşim KUZU

1- demir.av.tr 6- demir-1.av.tr
2- demirkuzu.av.tr 7- dkuzu.av.tr
3- kuzudemir.av.tr 8- buket-kuzu.av.tr
4- yesimkuzu-buketdemir.av.tr 9- bdemir-kuzu.av.tr
5- bdemir-kuzu.av.tr 10- yesim-buketdemir.av.tr

Bir avukatlık ortaklığının alan adı başvurusu yapması halinde; [avukat ortaklığı avukatlarından biri ya da bir kaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı adı [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Av. Ortaklığı başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek 
1- turk-arslan-ak.av.tr 
2- ormanturk-cemak.av.tr 
3- turk-ak-tas-mutlu-cortuk.av.tr
4- ak-1.av.tr

Alan adında Türkçe karakterler, kısaltmalar (ad ve soyaddan biri tam olarak kullanılmak şartıyla diğerinin baş harfi şeklinde), tire (-) işareti ve rakamlar kullanılabilir.

Avukatlık bürosu/avukatlık ortaklığı adına alan adı tahsisi için başvurulması halinde başvuran kişinin dışında avukatlık bürosunda/ortaklığında çalışan diğer kişilerin, TBB İnternet sitesinde yer alan “av.tr Alan Adı Başvuru Formu”na TC kimlik numaralarının eklenmesi gerekmektedir.

Avukatlık bürosu adına yapılan başvurularda, başvuruda bulunan tüm avukatların büro adreslerinin aynı olması gerekmektedir. Adres kayıtlarında UBAP (Ulusal Baro Ağı Projesi) sunucularında bulunan veritabanı esas alınır.

Alan adına başvuruda bulunan tüm avukatların açık büro adreslerinin UBAP sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. Büro adresi UBAP sisteminde kayıtlı olmayan avukatların alan adı başvuruları reddedilir.

Her avukat mensubu olduğu avukatlık bürosu veya avukatlık ortaklığının alan adı tahsisi alması yanında kendi adına da ayrıca alan adı başvurusu yapabilir. Ancak aynı şahıs adına, aynı avukatlık bürosu adına ya da aynı avukatlık ortaklığı adına farklı alan adları tahsis edilemez. Mensubu olduğu avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı adına alınan alan adı içerisinde adı ve/veya soyadı geçen bir avukat, bu bürodan ayrılıp başka bir avukatlık bürosuna ya da avukatlık ortaklığına geçerse alınan önceki alan adını iptal etmeden yeni avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı adına başka bir alan adı alamaz.

Avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığına mensup avukatların bir ya da birkaçının ayrılması halinde ayrılan avukatların adı veya soyadı alan adında geçiyorsa, alan adı iptal edilir.

Alan adı tahsisi için, avukatın www.nic.tr adresine online olarak başvurması ve TBB internet sitesindeki online başvuru formunda yer alan taahhütnameyi onaylaması gerekir. Bu taahhütnamenin bir sureti TBB’de kalır, bir sureti de başvuran kişinin e-posta adresine gönderilir. TBB'nin onayı üzerine “.tr” Alan Adı Yönetimi alan adını tahsis eder.

Başvuru sahibi Avukat, avukatlık sıfatını geçici veya sürekli olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, avukatlık bürosunun kapanması, avukatlık ortaklığının feshi gibi durumlarında alan adına erişim TBB tarafından resen geçici olarak durdurulur ya da alan adı iptal edilir. Alan adı alan avukat TBB’nin veya yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı, alan adı başvurusu ile kapatma kararının uygulanmasına şartsız muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Alan adının tahsisi, durdurulması veya geri alınmasında uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık başvuran avukatla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre TBB av.tr Alt Alan Adı Tahsis ve Tahkim Kurulu veya yetkilendireceği kurul tarafından tahkim usulleri dairesince çözülür.

[av.tr] alan adı başvurusunda bulunan avukat, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve TBB tarafından tutulan yazılı ve elektronik kayıtların kesin delil niteliğinde olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

AV.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

 • İdari Sorumlu Değişiklik formu (kaşeli imzalı),
 • Kimlik fotokopileri.

K12.TR , T.C. MEB’ ce onaylanmış okul öncesi eğitim veren kurunlar, ilköğretim, lise ve dengi okullar için kullanılan alan adıdır.

Bu alan adı yalnızca T.C. okul öncesi eğitim veren kreş, anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kuruluşları tarafından kullanılacak biçimde sınırlandırılmıştır.

Kimler k12 .tr uzantılı domain kaydedebilir?

İlk, orta ve liseler 
a) Devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca imzalanmış ve kaşelenmiş Alan Adı Tahsis Formu, 
b) Özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı, Alan Adı Tahsis Formu, yetkilinin imzası ve kurum kaşesi ile iletilmelidir 
c) Alan adı talebinde bulunan okul öncesi eğitim veren bir kreş ise, Milli Eğitim Bakanlığı’ından veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan alınmış Açılış İzin Belgeleri’ni ve Alan Adı Tahsis Formu, yetkilinin imzası ve kurum kaşesi ile iletilmelidir

K12.TR KAYIT İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

Devlet Okulları;

 • Domain Başvuru Formu (kaşeli imzalı) İndir

Özel Okullar;

 • Domain Başvuru Formu (kaşeli imzalı) İndir
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve İdari sorunlu değişiklik formu (kaşeli imzalı),

EDU.TR alt alan adı T.C. Yükseköğretim kurumu (YÖK) tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının kullanması için açılmış bir alan adıdır.

Bu alan adının kullanımı yalnızca T.C. üniversitelerinin ve yüksek öğretim kurumlarının alabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.

Bu alan adının tahsili için alan adını kullana üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör yada ilgili 1.derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin “[email protected]’ mail adresimize gönderilmesi gerekmektedir.

EDU.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

   A)  İdari sorunlu değişiklik formu (kaşeli imzalı)

BEL.TR , T.C. İl, ilçe ve belde belediye teşkilatları için açılmış bir alt alan adıdır.

Bu alan adının kullanımı yalnızca T.C. belediye teşkilatlarının kullanabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.

Kimler bel .tr uzantılı domain kaydedebilir?

Belediyeler

a) Bu alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından antetli kağıda yazılmış imzalı ve kaşeli bir onay belgesinin “.tr” alan adı yönetimine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kurallara ek olarak “.tr” alan adı yönetiminin diğer genel kuralları uygulanmaktadır.

- BEL.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN EVRAKLAR,

•.İdari Sorumlu Değişiklik Formu (kaşeli imzalı)

Tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları için alt alan adıdır.

Bu alt alan, ".tr". üst düzey alan'ı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının artırılarak, İnternet'in mesleki kullanımının yaygınlaştırılmasına, doktorların toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişmelerini artırılabilmelerine olanak sağlanması için açılmıştır.

Bu alan adının kullanımı Türk Tabipler Birliği (TTB)’ne kayıtlı doktorların, onların oluşturduğu doktor ortaklıkları, hastaneler ve sağlık bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşlarının kullanabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.

Bu alan adı yalnızca tıp doktoru meslek grubuna özgü olması nedeniyle dr.tr'nin tahsis ve işleyiş kuralları belirlenmesi Türk Tabipleri Birliği'ne verilmiştir ve tek yetkili karar merci olarak yetkilendirilmiştir.

KURALLAR:

 • Bu alan adının tahsisi için, TTB'ce istenen belgelerin TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili belgeler www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
 • "dr.tr" alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili karar mercii Türk Tabipleri Birliği'dir.
 • Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
 • Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'nin diğer genel kuralları uygulanır.
 • Alan adlarının içerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak TTB'nin yapacağı sınırlamalar geçerlidir. Bu sınırlamalar www.ttb.org.tr/drtr adresinde açıklanmıştır.

İÇERİK

İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak TTB'nin uygulayacağı sınırlamalar geçerli olacaktır, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği doktora aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı Yönetimi'nin, TTB'nin ya da yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur. İçeriğe ilişkin yapılacak şikayetlerin Türk Tabipleri Birliği Bilişim Birimi'ne ulaştırılabilmesi için dr.tr uzantılı web sayfalarında TTB tarafından boyutu belirlenmiş logo ile bir bağlantı oluşturulacak ve ana sayfanın en alt kısmında görünür biçimde bulundurulacaktır.

KURALLAR

[dr.tr] alt alan adının tahsisinde, başvuru sahibi ya da sahiplerinin TTB üyesi, üye olmayanların TTB tarafından istenen tıp doktoru olduğuna ilişkin belgeleri (mezun olduğu tıp fakültesi diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin noterden onaylı örneği), muhtarlık onaylı nüfus cüzdanı örneğini, ikametgah ve çalışılıyorsa çalışılan kurum ya da kuruluşun belgelerini Türk Tabipleri Birliği'ne iletmesi, tıp doktoru ya da doktor ortaklığı olması esastır.

[dr.tr] alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili başvuru ve karar mercii Türk Tabipleri Birliği'dir.

Bir doktorun alan adı başvurusu yapması halinde; [adıikinciadı[varsa]soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek:
1- canduzgun.dr.tr
2- cduzgun.dr.tr
3- duzgunc.dr.tr
4- cduzguni-1.dr.tr

Bir doktorluk ortaklığı adına bir ya da birkaç doktorun başvuru yapması durumunda; [birlikte çalışan doktorlardan biri ya da bir kaçının adı ve/veya soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek:
1- duzgun.dr.tr
2- levent.dr.tr
3- duzgunlevent.dr.tr
4- leventduzgun.dr.tr
5- canduzgun.dr.tr

Doktorluk ortaklığının alan adı başvurusu yapması durumunda; [doktor ortaklığı doktorlarından biri ya da bir kaçının adı ve/veya soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek:
1- duzgun-levent-feridun.dr.tr
2- canduzgun-ensarlevent.dr.tr
3- duzgun-levent-hakan-feridun.dr.tr
4- duzgun-1.dr.tr

Muayenehane/doktorluk ortaklığı adına alan adı tahsisi için başvurulması durumunda başvuran kişi ve muayenehane/doktorluk ortaklığında çalışan diğer kişilerin 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası gereği Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi olup, üyelik bilgileri MERKAP (TTB Merkezi Kayıt Programı)'da eksiksiz olan doktorların başvuruları otomatik olarak değerlendirilir.

Başvuru sırasında tabip odasına üye olan ancak MERKAP'da bilgileri eksik ya da yanlış olanlar bağlı oldukları tabip odasına başvurup gerekli işlemleri yaptıracaklardır. Yapılan düzenleme MERKAP'da görüldüğünde başvuru değerlendirilir.

Türk Tabipleri Birliği'ne üye olmayan doktorlar çalıştıkları ilin bağlı olduğu tabip odasına üye olabilecekleri gibi eğer üye olmalarında yasal bir engel varsa TTB tarafından istenen tıp doktoru olduğuna ilişkin belgeleri, muhtarlık onaylı nüfus cüzdanı örneğini, ikametgah ve çalışılıyorsa çalışılan kurum ya da kuruluşun belgelerini iletmekle yükümlüdür. Belgeler TTB'ye ulaştıktan sonra bilgiler ilgili kurulun incelemesinden sonra başvuru değerlendirmeye alınır.

Her tıp doktoru üyesi olduğu doktorluk ortaklığının alan adı tahsisi alması yanında kendi adına da ayrıca alan adı başvurusu yapabilir.

Alan adı tahsisi için, doktorun kayıt edici firmaya online olarak başvurması ve istenen bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin TTB'ye ulaştırılması gerekir. TTB'nin onayı üzerine DNS Yönetimi alan adını tahsis eder.

Başvuru sahibi tıp doktoru, doktorluk sıfatını geçici ya da sürekli olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, muayenehanesinin kapanması, doktorluk ortaklığının feshi gibi durumlarında alan adına erişim TTB tarafından res'en geçici olarak durdurulur ya da alan adı iptal edilir. Alan adı alan doktor TTB'nin ya da yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı, alan adı başvurusu ile kapatma kararının uygulanmasına şartsız muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Alan adının tahsisi, durdurulması ya da geri alınmasında uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık başvuran doktorla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre TTB Bilişim Birimi ya da yetkilendireceği kurul tarafından tahkim usulleri dairesince çözülür.

[dr.tr] alan adı başvurusunda bulunan doktor, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve TTB tarafından tutulan yazılı ve elektronik kayıtların kesin delil niteliğinde olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

www.dr.tr, alan adı ".tr" Türk Tabipleri Birliği tarafından rehber hizmeti (www.ttb.org.tr adresinde yer alacak rehberin içeriğine alan adı sahibi karar verir.) vermek için kullanılır.

Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetiminin diğer genel kuralları uygulanır.

Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dokümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dokümanlar http://www.ttb.org.tr/drtradresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

DR.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

a) İdari Sorumlu Değişiklik formu (kaşeli imzalı),
b) Kimlik fotokopileri.

GOV.TR, T.C. Devlet kurum ve kuruluşları için alt alan adıdır.

Bu alan adının tahsis edilmesi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin “.tr” alan adı yönetimine gönderilmesi gerekmektedir.

Her ilin adı “.gov.tr” alanı altında valiliklere tahsis edilir (örneğin;antalya.gov.tr, rize.gov.tr).

Her ilçenin adı ise “.gov.tr” alanı altında kaymakamlıklara tahsis edilir (örneğin, beykoz.gov.tr, altindag.gov.tr) Bu kurallara ek olarak “.tr” alan adı yönetiminin diğer genel kuralları uygulanır.

GOV.TR TRANSFER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

 • İdari sorumlu değişiklik formu (kaşeli imzalı),

POL.TR, T.C. Emniyet teşkilatının kullanması için açılmış bir alt alan adıdır.

Kimler pol.tr uzantılı domain kaydedebilir?

Emniyet Teşkilatı

a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe), başvuru sahibi bağlı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü amirinin imzası ve kuruluş mührü ile iletilmelidir.

– POL.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 • İdari sorumlu değişiklik formu (kaşeli imzalı),

ÖNEMLİ NOTLAR;

A) .TR UZANTILI DOMAİNLER WHOİS KORUMA DESTEKLEMEMEKTEDİR BU NEDENLE .TR UZANTILI DOMAİNLERİN WHOİS BİLGİLERİNİ GİZLEYEMEZSİNİZ.
B) .TR UZANTILI DOMAİNLERDE “KAYIT EDİCİ(AD-SOYAD veya FİRMA)” BİLGİLERİ GÜNCELLENMEDİGİNDEN TİCARİ AMAÇLI KULLANILMASI YASAKTIR. 
C) .COM.TR UZANTILI DOMAİNİNİZİ BİR BAŞKASINA DEVRETMEK İSTİYORSANIZ DOMAİNİ ALMIŞ OLDUGUNUZ FİRMANIZI veya MARKA TESCİLİNİZİ DE DEVREDECEK OLDUĞUNUZ KİŞİYE DEVRİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİZ GEREKMEKTEDİR

Amaç: Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak olan oluşum, kuruluş ve girişimcilere yönelik olarak tasarlanmış olmakla birlikte, alan adı tahsisi için genel kurallara uygunluk dışında herhangi bir sınırlama yoktur. Kişi, kuruluş ve oluşumların internet ortamında var olmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

“info.tr” ve “biz.tr” alt alan adları, kişisel ve kurumsal başvurunun yapılabildiği ve “ilk gelen alır”, ”ala adı-kuruluş ilişkisi aranmaz” ilkeleri ile tahsis yapılan alt alan adlarıdır.

KAPSAM: İçerik olarak kullanımında, diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluklar ilgili alan adının tahsis edildiği kişi ve kuruluşlara aittir.

KURALLAR:Alan adı tahsisinde hiçbir belge istenmeyecektir.

İlk başvuran kişiye alan adı tahsis edilecektir. www.info.tr , web.info.t, www.biz.tr, ve web.biz.tr alan adları “.tr” alan adı yönetimi tarafından rehber hizmet için kullanılır.

Bu kurallara ek olarak “.tr” alan adı yönetiminin diğer genel kuralları uygulanmaktadır.

.biz.tr ve .info.tr transfer için istenilen evraklar,

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu değişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

Name.tr politika, yöntem ve kurallar,

AMAÇ: “name.tr” alt alanı, T.C. vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan yabancı kişilerin, kişisel kullanımı için açılmış bir alt alandır. Bu alt alan “.tr” üst düzey alanı altındaki kişisel alanların ve hizmetlerin (web sayfaları, e-posta vb.) sayısının arttırılarak, internetin kişisel kullanımının yaygınlaştırılmasına, bireylerin toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve kişisel gelişimlerini artırabilmesine olanak saplanmasın içi açılmıştır.

KAPSAM: İçerik olarak kullanımında, diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluklar ilgili alan adının tahsis edildiği kişi ve kuruluşlara aittir.

KURALLAR: Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için başvuru ve tahsis sırasında evrak istenmeyecektir.

Ad, ikinci ad, soyad, yada bunların ilk harflerinin herhangi bir sırada birleştirilmesi yada birleştirme işleminde tire(“-”)sembolünün kullanılması(yetmediği durumlarda tireli yada tiresiz olarak eklenecek bir sayı) ile oluşturulacak adlar kullanılabilecektir.

Örneğin: Orhan Veli Kanık adlı bir kişi,

Orhan.name.tr, veli.name.tr, kanik.name.tr, orhanveli.name.tr, orhan1.name.tr, orhan-veli.name.tr, vkanik.name.tr, kanik-v.name.tr, o-veli.name.tr vb. Şeklinde türetilecek alan adları alabilecektir.

Alan adlarının tahsisinde başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuru sahibinin, başvuru sırasında eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi durumunda ilgili alan adı “tr” alan adı yönetimi tarafında iptal edilebilecek ve başvuru sahibi, ilgili alan adıyla ilgili tüm haklarını feragat etmiş sayılacaktır.

Ayrıca , nüfus kayıtlarında geçen isimlerinden farklı bir isim ile toplumda genel bir tanınmışlık düzeyine erişmiş olan kişiler, tanınmış ad ve soyadları için de alan adının kendilerine tahsisi için başvuruda bulunabileceklerdir.. (örneğin: Kel Mahmut)

Uyuşmazlık itiraz gibi durumlarda yada ilişi makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler gereli kabul edilecektir.

www.name.tr, web.name.tr alan adları “.tr” alan adı yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır.

.name.tr transfer işlemi için gerekli evraklar.

1.Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu değişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.GEN.TR , Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve ‘ilk gelen alır’ ve ‘alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz ’ ilkeleri ile ad tahsisi için yapılan alt alan adıdır.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

GEN.TR transfer işlemi için gerekli evraklar.

1.Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu değişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.WEB.TR , Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve ‘ilk gelen alır’ ve ‘alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz ’ ilkeleri ile ad tahsisi için yapılan alt alan adıdır.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.WEB.TR transfer işlemi için gerekli evraklar.

1.Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu değişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.TV.TR , Televizyon Sektöründeki tüm tüzel ve özel kişilikler ve uluslararası programların sahiplerinin kullanımlarına açılmış alt alan adıdır.

KURALLAR:

Televizyon ve film şirketleri, şirket, şahıs, proje, program, ürün, karakter, kampanya vb. İsimlerini alabilirler.

Alan adı tahsisinde hiçbir belge istenmeyecektir. İlk başvuran kişiye alan adı tahsis edilecektir.

Yayınlanmakta olan, yayınlanmış ve yayınlanacak olan programlar, kanuni sahipleri tarafından alınabilirler.

Henüz yayına çıkmamış programlar, beyana bağlı olarak, bir yıllık itiraz askısı ile verilirler. Askı süresince itiraz halinde, projenin ilgili belgeleri kanıtlanması gerekmektedir.

www.tv.tr ve web.tv.tr alan adları “.tr” alan adı yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılmaktadır.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.TV.TR transfer işlemi için gerekli evraklar.

1.Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu değişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.TEL.TR , Türkiye’ de yaşayan kişiler ile faaliyet gösteren kuruluşların, Türkiye’ de kullandıkları her türlü telefon numarası ile bağlantılı olarak tahsis edilebilen alan adıdır.

İlk başvuran alır : sadece telefon numaraları için kullanılabilir. Formatı “262 325 92 22” şeklinde olmalıdır. Herhangi bir belge talep edilmez.

Kapsam: İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği kişi ve kuruluşlara aittir. İçerik nedeniyle “.tr” alan adı yönetimi’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

Kurallar

Hiçbir .tr uzantılı domain ticari amaçla domain adını alıp başkasına satma gibi kullanılmaz (*)

.tel.tr gibi uzantılar gerek olduğunda bir belgeye dayandırılabilmelidir.

.tr uzantılı domainlerde sahip değişikliği yapılamaz. Ancak, adres telefon gibi bilgiler güncellenebilir.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.TEL.TR transfer işlemi için gerekli evraklar.

1.Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu değişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

İlan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir. 

ÖNEMLİ NOTLAR;

A) .TR UZANTILI DOMAİNLER WHOİS KORUMA DESTEKLEMEMEKTEDİR BU NEDENLE .TR UZANTILI DOMAİNLERİN WHOİS BİLGİLERİNİ GİZLEYEMEZSİNİZ.
B) .TR UZANTILI DOMAİNLERDE “KAYIT EDİCİ(AD-SOYAD veya FİRMA)” BİLGİLERİ GÜNCELLENMEDİGİNDEN TİCARİ AMAÇLI KULLANILMASI YASAKTIR. 
C) .COM.TR UZANTILI DOMAİNİNİZİ BİR BAŞKASINA DEVRETMEK İSTİYORSANIZ DOMAİNİ ALMIŞ OLDUGUNUZ FİRMANIZI veya MARKA TESCİLİNİZİ DE DEVREDECEK OLDUĞUNUZ KİŞİYE DEVRİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİZ GEREKMEKTEDİR