ATAKDOMAIN.COM HOSTİNG SÖZLEŞMESİ

ANLAŞMANIN TARAFLARI

Bu anlaşma, Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.Ş ile, ATAK DOMAIN 'den Web Bulundurma hizmeti almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Bu anlaşma ATAK DOMAIN ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilemez. MÜŞTERİ, ATAK DOMAIN 'nin bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında olsun olmasın, üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunamaz. MÜŞTERİ bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayamaz, satamaz.

VERİLECEK HİZMET

 1. Bir internet hizmetleri kuruluşu olarak ATAK DOMAIN, internete bağlı sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, internete bağlı olup web ağından (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. MÜŞTERİ, ATAK DOMAIN 'nin sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete birtakım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alış verişinde bulunmak istemektedir.
 2. Verilecek hizmet şu bileşenlerden oluşmaktadır:

  (a)Web Alanı: ATAK DOMAIN 'nin sağladığı, internet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, MÜŞTERİ'nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, MÜŞTERİ'nin internet kullanıcılarına internet yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, MÜŞTERİ'nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, MÜŞTERİ'ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.

  (b) Elektronik Posta: ATAK DOMAIN tarafından, MÜŞTERİ'nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. ATAK DOMAIN, MÜŞTERİ'nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, posta kutusu dolmadığı sürece MÜŞTERİ tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.

  (c ) İnternet Trafiği: Direkt olarak MÜŞTERİ'den kaynaklanan veya MÜŞTERİ'nin internet kulanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve ATAK DOMAIN 'nin sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.

 

(d) Erişim

ATAK DOMAIN’in    MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın ATAK DOMAIN’in    sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Veritabanı Hosting” hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir.

MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm ATAK DOMAIN    politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

3.1. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, ATAK DOMAIN    Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:


3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

3.1.2. Donanım arızaları,

3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya ATAK DOMAIN’in    zaman zaman üstlendiği onarımlar,

3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın ATAK DOMAIN’in    kontrolü dışındaki veya ATAK DOMAIN    tarafından öngörülemeyen nedenler

3.2. MÜŞTERİ, ATAK DOMAIN’in    Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

3.3. ATAK DOMAIN   , MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

3.4. Servis Sürekliliği Garantileri (ATAK DOMAIN    SLAs) ATAK DOMAIN    tüm MÜŞTERİlerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (SLA – Service Level Agreement) standart servis serviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.

3.5. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, ATAK DOMAIN    Hizmetleri ile birlikte kullanmak için ATAK DOMAIN   ’dan veya ATAK DOMAIN’in    bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafından belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere; kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin ATAK DOMAIN    sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, ATAK DOMAIN    ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, ATAK DOMAIN    hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını ATAK DOMAIN    sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde ATAK DOMAIN   ’ya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

3.6. Bayi Web Barındırma; İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, ATAK DOMAIN    “Bayi Web Barındırma” Hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ “ENTRENİX Kontrol Panel” kullanım hakkında sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz.

BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİlerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. ATAK DOMAIN    sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı ENTENIX Kontrol Panel desteği vermektedir. ATAK DOMAIN’in    Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal ATAK DOMAIN   ’yu bilgilendirmekle mükelleftir. ATAK DOMAIN   , BAYİ MÜŞTERİlerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’i sorumlu tutacaktır. BAYİ MÜŞTERİlerinin ATAK DOMAIN   ’ya verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. ATAK DOMAIN’in    bu konuda bir ödeme yapması hallerinde BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır. BAYİ’ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı ATAK DOMAIN    Hizmetlerini MÜŞTERİlerine sağlayabilir. BAYİ ATAK DOMAIN    nun yazılı muvafakati olmaksızın ATAK DOMAIN’in    Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet’in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz.

3.7. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) MÜŞTERİ ATAK DOMAIN    tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı ATAK DOMAIN    sorumlu tutulamaz. ATAK DOMAIN    bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir. 

VERİLECEK HİZMETİN FİZİKSEL SINIRLARI

 1. ATAK DOMAIN tarafından, MÜŞTERİ'ye verilecek hizmetler, MÜŞTERİ'nin seçtiği pakete göre https://www.atakdomain.com adresinde belirtilen fiziksel sınırlamalara tabidir.
 2. MÜŞTERİ'nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda ATAK DOMAIN ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.

HİZMET SINIRLAMALARI

 1. ATAK DOMAIN, herhangi bir anda MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının illegal amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun illegal olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, MÜŞTERİ'ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, ATAK DOMAIN, sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. MÜŞTERİ'nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, ATAK DOMAIN hizmet vermeyi durdurabilir ve MÜŞTERİ'den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. MÜŞTERİ'nin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle ATAK DOMAIN' nin hizmeti durdurması halinde, MÜŞTERİ'ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

  Sınırlamalar:

  MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi Kabul etmekle, yasalara, tüzüklere, yönetmeliklere, genel ahlaka ve adaba aykırı içerikler yayınlamamayı kabul eder. MÜŞTERİ kendine veya alt müşterilerine ait içeriklerden sorumludur. Aykırı durumlarda ATAK DOMAİN hizmetleri askıya alabilir veya sistemlerinden tamamen silebilir. Bu gibi sözleşme hükümlerine aykırı durumlarda ücret iadesi yapılmaz.

Hosting ve Bayi Hosting hizmetlerinde sözleşmeye aykırı içerikler şunlardır;

 • 10 Dk'dan daha sık crontab kullanımı
 • Toplist siteleri
 • IRC script’leri, bot’ları
 • Proxy script’leri
 • Warez yazılım
 • Resim Barındırma Script’leri
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
 • IP Tarayıcılar
 • Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
 • Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
 • Banner-Ad hizmetleri
 • Mirror script’ler
 • Ticari Ses Yayını
 • Escrow hesabı
 • Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
 • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
 • Çekiliş/kumar siteleri
 • Yapay yolla trafik yapan siteler
 • MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
 • Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
 • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
 • Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
 • Mailer Pro
 • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

Yazılı listelerde belirtilmemiş olsa dahi yasalara aykırı ve suç olarak bilinen aktivitelerin yapılması yasaktır. Aksi durumda ATAK DOMAİN sözleşmeyi feshetme hakkını elinde tutar.

HİZMET BEDELİ

 1. MÜŞTERİ, ATAK DOMAIN’in bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak ATAK DOMAIN’in ödeme gününe ait Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.
 2. Kurulum ücreti ve ilk ödeme MÜŞTERİ tarafından, sözleşmenin imzalandığı tarihte yapılır. Seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, MÜŞTERİ tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır. MÜŞTERİ ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihten 5 gün sonra hala yapmamışsa, ATAK DOMAIN verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir.

GARANTİ

 1. ATAK DOMAIN, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.
 2. ATAK DOMAIN, kendisinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, herhangi bir nedenle hizmeti veremeyecek duruma düşmesi halinde, bu anlaşma çerçevesinde sunulan hizmetler karşılığında aldığı ücretin, hizmet veremeyeceği süreye tekabül eden kısmını MÜŞTERİ'ye, hizmetin kesintiye uğradığı gün itibariyle iade etmeyi kabul eder.
 3. ATAK DOMAIN, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.
 4. MÜŞTERİ'nin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, MÜŞTERİ, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda ATAK DOMAIN, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye iade etmeyi kabul eder.
 5.  ATAK DOMAIN’in  MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak ATAK DOMAIN' nin herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; MÜŞTERİ ATAK DOMAIN’in  bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder. 

VERİ AKIŞI

 1. ATAK DOMAIN’in bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak MÜŞTERİ tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. ATAK DOMAIN elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 1. Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren, MÜŞTERİ'nin seçeceği bir ödeme dönemi (bir dönem; 1-10 yıl olabilir) boyunca geçerlidir.

SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ

 1. ATAK DOMAIN, bu web bulundurma anlaşmasını, bazı maddeleri değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle değiştirebilir. Böyle bir durumda ATAK DOMAIN, anlaşmanın yeni şeklini, https://www.atakdomain.com adresli internet sitesine, ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 10 gün sonra MÜŞTERİ, ATAK DOMAIN’in sunduğu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, MÜŞTERİ'nin yeni hükümleri de kabul ettiği anlamına gelecektir. MÜŞTERİ'nin yeni anlaşmayı kabul
  etmemesi halinde, bu anlaşma da sona erer ve ATAK DOMAIN, anlaşmanın kapsadığı dönemin kalan kısmına tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye iade eder. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte MÜŞTERİ'nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, ATAK DOMAIN’in  anlaşmayı sona erdirme hakkına sahip olur ve anlaşmayı sona erdirdiği takdirde, kalan süreye tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye iade eder.

  18. Aksi taraflarca sözleşme bitim tarihinden en az 15 gün önce e-mail yolu ile veya yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece, sözleşme, bitim tarihinde otomatikman bir dönem daha uzar.

  19. Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu anlaşmadan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

  20. İşbu anlaşma 20 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.