SQL SERVER FUNCTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? SQL Server Fonksiyonları ve Örnekleri
16.02.2021 10:24 2728 Görüntülendi

SQL SERVER FUNCTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? SQL Server Fonksiyonları ve Örnekleri

 SQL SERVER İŞLEVLERİ

ASCII

Belirli bir karakter için ASCII de karşılık gelen değeri verir.

CHAR

ASCII koduna göre karakteri verir

CHARINDEX

Bir dizedeki bir alt dizenin konumunu verir

CONCAT

İki veya daha fazla dizeyi birbirine ekler

Concat with +

İki veya daha fazla dizeyi birbirine ekler

CONCAT_WS

Ayırıcıyla(‘-’,’ ’) birlikte iki veya daha fazla ifade ekler

DATALENGTH

Bir değeri temsil etmek için kullanılan bayt sayısını verir

DIFFERENCE

İki değeri karşılaştırır(Soundex karşılatırma değeriyle) ve bir tamsayı değeri döndürür. Bu tam sayı değeri 0-4 arasında bulunuyor.0 değeri için iki değer birbirine hiç benzemiyor. 4 değeri için iki değer birbirine çok benziyor denilebilir.

FORMAT

Bir değeri belirtilen formatla formatlar

LEFT

Bir dizeden belirlenen sayı kadar soldan başlayarak  karakter çıkarır.

LEN

Bir dizenin uzunluğunu verir

LOWER

Bir dizeyi küçük harfe dönüştürür

LTRIM

Bir dizeden öndeki boşlukları kaldırır

NCHAR

Sayı değerine göre Unicode karakterini verir

PATINDEX

Bir dizedeki bir karakterin,kelimenin konumunu verir

QUOTENAME

Dizeyi geçerli bir SQL Server sınırlandırılmış tanımlayıcı yapmak için köşeli parantezin eklendiği unicode dizesi döner

REPLACE

Bir dizedeki alt dizenin tüm değerlerini yeni bir alt dizeyle değiştirir

REPLICATE

Bir dizeyi belirtilen sayıda tekrar ettirir.

REVERSE

Bir dizeyi ters çevirir ve sonucu döndürür

RIGHT

Bir dizeden belirlenen sayı kadar sağdan başlayarak karakter çıkarır

RTRIM

Bir dizeden sondaki boşlukları kaldırır

SOUNDEX

İki dizenin benzerliğini değerlendirmek için 0-4 arası sayı verir.

SPACE

Belirtilen sayıda boşluk karakterinden oluşan bir dize döndürür

STR

Bir sayıyı dizge olarak verir

STUFF

Bir dizenin istenilen bir bölümünü siler ve ardından dizeye belirli bir konumdan başlayarak başka bir parça ekler

SUBSTRING

Bir dizeden istenilen konumlardaki karakterleri çıkarır

TRANSLATE

Returns the string from the first argument after the characters specified in the second argument are translated into the characters specified in the third argument.??

TRIM

Bir dizedeki baştaki ve sondaki boşlukları veya  belirtilen karakterlerinkaldırır

UNICODE

Girilen değerin ilk karakteri için Unicode değerini(sayı) verir

UPPER

Bir dizeyi büyük harfe dönüştürür

 

SQL Server Matematik / Sayısal İşlevleri

ABS

Bir sayının mutlak değerini verir

ACOS

Bir sayının arc kosinüsünü verir

ASIN

Bir sayının arc sinüsünü verir

ATAN

Bir sayının arc tanjantını verir

ATN2

İki sayının arc tanjantını verir

AVG

Bir ifade(değer) kümesinin ortalamasını verir

CEILING

Belirlenen koşulu sağlayan(> =) en küçük tamsayı değerini döndürür

COUNT

Bir SELECT SQL komutu tarafından döndürülen kayıtların sayısını verir

COS

Bir sayının kosinüsünü verir

COT

Bir sayının kotanjantını verir

DEGREES

Radyan cinsinden bir değeri dereceye dönüştürür

EXP

Euler(e) sayısının üssünü ayarlar

FLOOR

Belirlenen koşulu sağlayan(<=) en büyük tamsayı değerini döndürür

LOG

Bir sayının doğal logaritmasını verir veya bir sayının logaritmasını belirtilen tabana döndürür

LOG10

Bir sayının doğal logaritmasını 10 tabanına döndürür

MAX

Bir değer kümesindeki maksimum değeri verir

MIN

Bir değer kümesindeki minimum değeri verir

PI

PI değerini verir

POWER

Bir sayının belirtilen sayıda üssünün alınması işlemidir.

RADIANS

Derece değerini radyanlara dönüştürür

RAND

Rastgele bir sayı oluşturur.

ROUND

Bir sayıyı istenilen sayıda ondalık basamağa yuvarlar

SIGN

Bir sayının işaretini verir

SIN

Bir sayının sinüsünü verir

SQRT

Bir sayının karekökünü verir

SQUARE

Bir sayının karesini verir

SUM

Dizi değerlerinin toplamını verir.

TAN

Bir sayının tanjantını verir

 

SQL Server Tarih İşlevleri

CURRENT_TIMESTAMP

Geçerli tarih ve saati verir.

DATEADD

Tarihe saat / tarih(time/date) aralığı ekler ve ardından tarihi döndürür

DATEDIFF

İki tarih arasındaki farkı verir

DATEFROMPARTS

Belirtilen yıl, ay ve gün değerlerine göre bir tarih döner.

DATENAME

Bir tarihin belirli bir bölümünü dize olarak verir.

DATEPART

Bir tarihin belirli bir bölümünü tamsayı olarak verir

DAY

Belirli bir tarih için ayın kaçıncı gününde olduğunu söyler

GETDATE

Kullanılan veritabanı sistemi tarihini ve saatini döndürür

GETUTCDATE

Kullanılan veritabanı sistemini UTC tarih ve saatini döndürür

ISDATE

Bir ifadeyi kontrol eder ve geçerli bir tarihse 1, aksi takdirde 0 döndürür

MONTH

Bir tarihin ay bölümünü verir (1'den 12'ye kadar bir sayı)

SYSDATETIME

SQL Server'ın tarih ve saatini verir

YEAR

Belirli bir tarih için yıl bölümünü verir

 

SQL Server Gelişmiş İşlevleri

CAST

Herhangi bir türdeki değeri belirtilen bir veri türüne dönüştürür

COALESCE

Listedeki ilk boş olmayan değeri verir

CONVERT

Herhangi bir türdeki değeri belirtilen diğer veri türüne dönüştürür

CURRENT_USER

SQL Server veritabanındaki mevcut kullanıcının adını verir

IIF

Bir koşulun DOĞRU veya YANLIŞ  olması durumu için ayrı ayrı oluşturulumuş değerleri verir.

ISNULL

Bir ifade NULL ise belirtilen bir değeri döndür, aksi takdirde ifadeyi döndür

ISNUMERIC

Bir ifadenin sayısal olup olmadığını test eder

NULLIF

İki ifade eşitse NULL döndürür

SESSION_USER

SQL Server veritabanındaki mevcut kullanıcının adını verir

SESSIONPROPERTY

Belirli bir seçenek için oturum ayarlarını döndürür

SYSTEM_USER

Mevcut kullanıcının oturum açma adını verir

USER_NAME

Veritabanı kullanıcı adını belirtilen kimliğe göre döndürür