SQL KEYWORDS Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım
16.02.2021 09:21 2604 Görüntülendi

SQL KEYWORDS Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

ADD

Hazır bir tabloya sütun ekler.

ADD CONSTRAINT

Tablo oluşturulduktan sonra bir kısıtlama ekler

ALTER

Tablodaki sütunlara ekleme, silme ve bir sütunun veri türünü değiştirmek gibi değişiklikler uygular.

ALTER COLUMN

Tablodaki bir sütunun veri türünü değiştirir.

ALTER TABLE

Tablodaki sütunları ekler, siler veya değiştirir.

ALL

Tüm alt sorgu değerleri koşulu karşılıyorsa geriye True(Koşul karşılanıyor) döndürür.

AND

Yalnızca her iki koşulun da sağlandığı satırları içerir.

ANY

Herhangi bir  alt sorgu değerleri koşulu sağlıyorsa geriye True(Koşul karşılanıyor) döndürür.

AS

Takma bir adla bir sütunu veya tabloyu yeniden adlandırır

ASC

Sorgu sonuçlarını artan sırada sıralar

BACKUP DATABASE

Kullanılan veritabanının yedeğini oluşturur

BETWEEN

Belirli bir aralıktaki değerleri seçer

CASE

Koşullara göre farklı çıktılar oluşturur

CHECK

Bir sütuna yerleştirilebilecek değeri sınırlayan bir kısıtlama

COLUMN

Bir sütun üzerinde sütunu silme veya veri türünü değiştirme gibi işlemleri gerçekleştirir.

CONSTRAINT

Bir kısıtlama ekler veya siler

CREATE

Bir veritabanı, dizin(index), görünüm(View), tablo veya prosedür oluşturur.

CREATE DATABASE

Yeni bir SQL veritabanı oluşturur

CREATE INDEX

Bir tablo üzerinde bir dizin oluşturur.

CREATE OR REPLACE VIEW

Bir görünümü günceller.

CREATE TABLE

Kullanılan veri tabanına bir tablo ekler.

CREATE PROCEDURE

Bir prosedür oluşturur.

CREATE UNIQUE INDEX

Bir tabloda benzersiz bir dizin oluşturur

CREATE VIEW

SELECT SQL komutu sorgusunun sonucuna göre bir görünüm oluşturur.

DATABASE

Bir SQL veritabanı oluşturur veya siler

DEFAULT

Bir sütun için varsayılan bir değer sağlayan bir kısıtlama

DELETE

Bir tablodan satırları siler

DESC

Sorgu sonuçlarını azalan sırada sıralar

DISTINCT

Tekrarlı verilerden oluşan bir sütunda yanlızca farklı değerleri seçer.

DROP

Bir sütunu, kısıtlamayı(constraint), veritabanını, dizini(index), tabloyu veya görünümü(view) siler

DROP COLUMN

Tablodaki bir sütunu siler

DROP CONSTRAINT

UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, or CHECK kısıtlamalarını siler

DROP DATABASE

Seçilen SQL veritabanını siler

DROP DEFAULT

Varsayılan bir kısıtlamayı siler

DROP INDEX

Bir tablodaki bir dizini(index) siler

DROP TABLE

Veritabanında mevcut olan bir tabloyu siler

DROP VIEW

Bir görünümü siler

EXEC

Oluşturulmuş bir prosedürü başlatır.

EXISTS

Alt sorgudaki herhangi bir kaydın varlığını test eder

FOREIGN KEY                    

İki tablonun birbirine bağlanması için kullanılan bir kısıtlama

FROM

Hangi tablodan veri seçileceğini veya silineceğini belirtir

FULL OUTER JOIN

Sol veya sağ tabloda bir eşleşme olduğunda tüm satırları döndürür

GROUP BY

Sorguların sonuç kümesini gruplar.

Gruplama fonksiyonları : COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG)

HAVING--

GROUP BY ifadesi ile birlikte, WHERE sql komutu özelliklerini taşıyan HAVING, gruplanmış değerlerin

IN--

Allows you to specify multiple values in a WHERE clause

INDEX

Bir tablodaki bir dizini oluşturur veya siler

INNER JOIN

Her iki tabloda da eşleşen değerlerin satırları geri döndürür

INSERT INTO

Tabloya yeni satırlar ekler

INSERT INTO SELECT

Verileri bir tablodan başka bir tabloya kopyalar

IS NULL

Boş değerler için testler

IS NOT NULL

Boş olmayan değerler için testler

JOIN

Tabloları birleştirir

LEFT JOIN--

Soldaki tablodaki tüm satırları ve tablodaki eşleşen satırları döndürür

LIKE

Searches for a specified pattern in a column

LIMIT

Sorgu sonucunda gösterilecek kayıtların sayısını belirler.

NOT

Yalnızca bir koşulun doğru olmadığı satırları içerir

NOT NULL

Bir sütunuda Boş bir değerleri kabul etmeyen bir kısıtlama

OR?

Her iki koşulun da doğru olduğu satırları içerir

ORDER BY

Sorgu sonuç kümesini artan veya azalan sırada sıralar

OUTER JOIN

Sağ veya sol tabloda bir eşleşme olduğunda tüm satırları döndürür

PRIMARY KEY

Bir veritabanı tablosundaki her kaydın eşsiz olmasını sağlayan bir kısıtlama

PROCEDURE--

A stored procedure

RIGHT JOIN

Sağ tablodan tüm satırları ve soldaki tablodan eşleşen satırları döndürür

ROWNUM

Sorgu sonuç kümesinde döndürülecek kayıtların sayısını belirtir

SELECT

Veritabanından istenilen verilerin seçilmeisi sağlar.

SELECT DISTINCT

Tekrarlı verilerden oluşan bir sütunda yanlızca farklı değerleri seçer.

SELECT INTO

Verileri bir tablodan yeni bir tabloya kopyalar

SELECT TOP

Sorgu sonuç kümesinde döndürülecek kayıtların sayısını belirtir

SET

Specifies which columns and values that should be updated in a table

TABLE

Tablo oluşturur veya mevcut tablo üzerinde sütun ekleme,silme gibi değişiklikleri gerçekleştirir.

TOP

Sorgu sonucunda döndürülecek kayıtların sayısını belirtir

TRUNCATE TABLE

Tablonun içindeki verileri siler.

UNION

Seçeceğimiz  İki veya daha fazla alanları birleştirir. Alanlar birleştirilirken tekrarlayan kayıtlar bir defa alınır.

UNION ALL

Seçeceğimiz  İki veya daha fazla alanları birleştirir. Alanlar birleştirilirken tekrarlayan kayıtları da alır.

UNIQUE

Bir sütundaki tüm değerlerin benzersiz olmasını sağlayan bir kısıtlama

UPDATE

Tablodaki mevcut satırları günceller

VALUES

INSERT INTO SQL komutunun değerlerini belirtir

VIEW

Bir görünümü oluşturur, günceller veya siler

WHERE

Sorgu sonuç kümesini yalnızca belirli bir koşulu karşılayan kayıtları içerecek şekilde filtreler