5 Adımda Kurumsallaşma
24.02.2021 11:08 288 Görüntülendi

5 Adımda Kurumsallaşma

Kurumsallaşma bir şirketin uzun ömürlü olması ve kuşaktan kuşağa geçmesi için son derece Önemli bir aşama.  Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ’lerin tamamına yakım aile şirketi. Kurumsallaşmanın olmayışı bu şirketlerin İkinci kuşaktan sonra ömrünü ta­mamlamalarına neden oluyor. Hal böyle olunca da kurumsallaşmak bir şirketin ge­leceğe güvenle bakması ve uzun yıllar yaşaması açısından son derece önemli bir aşama olarak karşımıza çıkıyor.

Kurumsallaşma konusunda en iyi örnekler ABD'de görülürken Avrupa ülkeleri ile Japonya gibi gelişmiş ül­keler de bu süreci tamamlayanlardan. Genellikle aile şirketi olarak görülen Türk şirketleri ise hala ikinci kuşakta çözülüp dağılmaya başlıyorlar. Türkiye'de aile şirketlerinin sadece yüzde 3'ü üçüncü ku­şağa devredebiliyor.

5 Adımda Kurumsallaşma | Atak Domain Hosting

İhracat kurumsallaştırıyor

Şirketlerin kurumsallaşmasının önünü açan sebepler­den en önemlisi ihracata yönelme oluyor. Türk şirketlerinin ihracata yönelerek dışa açılmaları ve Avrupa Birliği sürecinin kurumsallaşmayı zorlaması Türk şirketlerini de kurumsallaşma çalışmalarına itiyor. 

Adım adım kurumsallaşma

1.Adım: Durum tespiti

Bir şirket kurumsallaşmak istediğinde ilk etapta şirketin durum tespiti yapılıp kurumsallaşma konusunda hangi aşamada olduğu belirlenmeli.

Bir aile şirketi ise aile bireylerinin şirketteki görevle­ri ve yetkileri ortaya konuluyor. Şirket sahipleri, şirketin bilançosunu, satışlarını, karını, zararını ve organizasyon yapısını ortaya koyuyorlar.

2.Adım: Karar mekanizması

İkinci adımda şirket sahiplerinden karar mekanizma­sını çalıştırmaları gerekiyor. Firma birden çok alanda faaliyet gösteriyorsa bu alan­lardan ilerlemek istedikleri alan belirleniyor. Ufuklarını belirleyen yöneticiler, kaynaklarını ortaya koyup ilerle­mek istedikleri alanlar için yeterince kaynaklan olup ol­madığı tespit edilmeli.

5 Adımda Kurumsallaşma | Atak Domain Hosting

3.Adım: SWOT analizi

Kurumsallaşmanın üçüncü aşamasında şirket yöneti­cilerine "şirketin nerede olduğunu biliyor musunuz?" so­rusu soruluyor. Şirket yöneticileri bu doğrultuda SWOT analizi yaparak şirketlerinin sektördeki yerini, durumunu tespit ediyorlar. Bu analizle birlikte şirketin hangi alanda genişlemesi, hangi alanlardan çıkması gerektiği ortaya konuluyor. Böylece şirketin yatırıma devam edeceği alan ve ne gibi yatırımlar yapabileceği tespit edilip uygulamaya geç­mek için adım atılıyor.

 4.Adım: Misyon ve vizyon 

Kurumsallaşmak için çalışmalara başlayan şirket, önümüzdeki gelecek 5 yıl için misyon ve vizyon belirtmeli. Misyon ve vizyon ile birlikte bu doğrultuda gelecek 5 yılın yol haritası çıkartılmalı. Kısa ve uzun vadeli hedefler konulmalı.

Büyüme planı çerçevesinde yapılacak yatırımlar, atılacak adımlar tek tek belirlenip bir plan çıkartılmaldır. Bununla birlikte organizasyondaki çalışanların eğitimlerine önem verilerek verimliliklerinin artırılması sağlanmalıdır.

5.Adım: Stratejik yönetim

Şirket son olarak da yönetim kurulundan en alt birimi­ne kadar stratejik bir yönetim planı oluşturuyor. Bu plan çerçevesinde örneğin yönetim kurulunda ve aktif olarak yönetimin içinde genel müdür, genel müdür yardımcısı gi­bi görevleri olan şirket sahibi ve çocukları gerekli görü­lürse şirket yönetimindeki görevlerinden çekilebiliyorlar.

Ayrıca aile bireylerinden şirkete yararlı olabileceği tespit edilenler şirketin yönetiminde kalabiliyor. Eğer ye­terli görülmezlerse sadece yönetim kurulundaki görevle­rine devam edebiliyorlar.

Gerekli görülmesi halinde şirketin yönetim kuruluna dışarıdan yeni yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri alınabiliyor. Bu sayede yönetim kurulunun daha demokratik ve yeni fikirlere açık bir hale gelmesi sağlanıyor.

Kurumsallaşma çerçevesinde yönetim kurulunun yet­kileri sınırlanıyor. Yetkiler şirketin kademeleri arasında paylaştırılıyor. Böylece yönetim kurulunun her soruna de­ğil, büyük sorunlara ve şirketin istikbaline ilişkin kararla­ra odaklanması sağlanıyor.

Örneğin; bütçede olmak şartıyla 150 bin dolara kadar olan yatırımların kararının genel müdür tarafından alınma­sına, daha üzeri yatırımların da yönetim kuruluna taşınma­sı kararlaştırılabilinir.

5 Adımda Kurumsallaşma | Atak Domain Hosting

Sonuç: Satışlar artıyor

Tüm bu adımları hayata geçiren bir şirket kurumsal­laşma aşamasını tamamlayarak satışlarını belirlenen he­defler çerçevesinde artırmaktadır. Nakit akışını düzenlemeyi borçlarını azaltmayı sağlar ve böylece yeni yatırımlar yapabilir. Tüm bu süreçlerin başarıyla tamamlanmasıyla ilk ve ikinci kuşağın yönetiminde olan şirket böylece sonraki kuşaklara uzanan sürece girmiş olur.

Kaynak:Kobi girişim/Haziran/2006 sayısından alıntılar yapılmıştır.

5 Adımda Kurumsallaşma Kurumsallaşma