MS ACCESS FUNTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? MS Access Fonksiyonları ve Örnekleri
16.02.2021 10:09 1192 Görüntülendi

MS ACCESS FUNTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? MS Access Fonksiyonları ve Örnekleri

Asc

Belirli bir karakter için ASCII değerini verir

Chr

Belirtilen ASCII numara kodunun karakterini verir

Concat with &

İki veya daha fazla dizeyi birbirine ekler

CurDir

Belirtilen bir sürücü için tam yolu döndürür

Format

Bir değeri belirtilen formatla formatlar

InStr

Bir dizenin başka bir dizedeki ilk oluşumunun konumunu alır

InstrRev

Bir dizenin başka bir dizedeki ilk oluşumunun konumunu alır

LCase

Bir dizeyi küçük harfe dönüştürür

Left

Bir dizeden belirlenen sayı kadar soldan başlayarak  karakter çıkarır.

Len

Bir dizenin uzunluğunu verir

LTrim

Bir dizenin önündeki boşlukları kaldırır

Mid

Bir dizede belirtilen konumdan başlayarak alt dizeyi çıkarır ?

Replace

Bir dize içindeki bir alt dizeyi, belirtilen sayıda başka bir alt dizeyle değiştirir

Right

Bir dizeden belirlenen sayı kadar sağdan başlayarak  karakter çıkarır.

RTrim

Bir dizenin sonundaki boşlukları kaldırır

Space

Belirtilen sayıda boşluk karakterinden oluşan bir dize döndürür

Split

Bir dizeyi bir alt dizeye böler

Str

Bir sayıyı dizge(string) olarak verir

StrComp

İki dizeyi karşılaştırır?

StrConv

Dönüştürülmüş bir dizeyi döndürür?

StrReverse

Bir dizeyi ters çevirir ve sonucu döndürür

Trim

Bir dizenin başıdaki ve sonundaki boşlukları kaldırır

UCase

Bir dizeyi büyük harfe dönüştürür

 

MS Erişimi Sayısal İşlevleri

Abs

Bir sayının mutlak değerini verir

Atn

Bir sayının arc tanjantını verir

Avg

Bir ifade(değer) kümesinin ortalamasını verir

Cos

Bir açının kosinüsünü verir

Count

Bir SELECT SQL komutu tarafından döndürülen kayıtların sayısını verir

Exp

Euler(e) sayısının üssünü ayarlar

Fix

Bir sayının tamsayı kısmını verir

Format

Sayısal bir değeri belirtilen formatla formatlar

Int

Bir sayının tamsayı kısmını verir

Max

Bir değer kümesindeki maksimum değeri verir

Min

Bir değer kümesindeki minimum değeri verir

Randomize

Rastgele sayı üretecini (Rnd () tarafından kullanılan) başlatır?

Rnd

Rastgele bir sayı oluşturur.

Round

Bir sayıyı istenilen sayıda ondalık basamağa yuvarlar

Sgn

Bir sayının işaretini verir

Sqr

Bir sayının karekökünü verir

Sum

Dizi değerlerinin toplamını verir.

Val

Bir dizeyi okur ve dizede bulunan sayıları döndürür

 

MS Erişim Tarihi İşlevleri

Date

Mevcut sistem tarihini verir

DateAdd

Tarihe saat / tarih aralığı ekler ve ardından tarihi döndürür

DateDiff

İki tarih arasındaki farkı verir

DatePart

Belirtilen tarihin yıl bölümünü döndür:

DateSerial

Yıl, ay ve gün gibi belirtilen bölümlerden bir tarih döndürür.

DateValue

Bir dizeye göre bir tarih verir

Day

Belirli bir tarih için ayın gününü verir

Format

Bir tarih değerini belirtilen formatla formatlar

Hour

Bir zamanın / tarih saatin saat bölümünü verir

Minute

Bir zamanın / tarih saatin dakika bölümünü verir

Month

Belirli bir tarihin ay bölümünü verir

MonthName

Bir sayıya karşılık gelen  ayın adını verir

(1-ocak)

(2-şubat)

Now

Bilgisayarın sistem tarih ve saatine göre geçerli tarih ve saati verir

Second

Bir zamanın / tarih saatin saniye bölümünü verir

Time

Mevcut sistem saatini verir

TimeSerial

Saat, dakika ve saniye değeri sayısal olarak belirtilen kısımlardan bir zaman(time) değeri verir

TimeValue

Bir dizeye göre bir zaman verir

Weekday

Belirli bir tarih için haftanın kaçıncı gününde bulunduğunun numarasını verir.(1-7 arası)

WeekdayName

Bir sayıya göre haftanın gün adını verir

(1-pazatesi)

(2-salı)

Year

Belirli bir tarihin yıl bölümünü verir